ENG · LV ·
Aktualitātes
72544

BDR “Partnerība laukiem un jūrai” izsludina starptautiskās sadarbības projektu ideju konkursu
01.09.2016


Plānots, ka sākot no 2017.gada, vietējām rīcības grupām(VRG), tai skaitā  BDR “Partnerība laukiem un jūrai” būs iespēja pieteikties starptautisku projektu īstenošanai pasākuma  "Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" un pasākuma "Sadarbības pasākumi" ietvaros.

 

Apraksts:  Lai VRG pieteiktu un īstenotu starptautisku sadarbības projektu, nepieciešams viens vai vairāki projekta partneri kādā citā ES dalībvalstī, projektā iesaistītajiem partneriem ir līdzīga problēma,  kuru būtu iespējams risināt savstarpēji sadarbojoties. Visiem projektā iesaistītajiem partneriem ir vienots projekta mērķis, bet projektā plānotās aktivitātes katram partnerim var atšķirties. Visbiežāk tie ir pieredzes apmaiņas projekti konkrētas problēmas risināšanai vai sadarbības projekti kādā konkrētā jomā vai pasākumā. Īstenojot projektu, labuma guvēji ir visi projektā iesaistītie partneri.

Sadarbības projekti tiek finansēti 100% apmērā no Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) vai Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF), projekta iesniedzējs ir katras valsts attiecīgā vietējā rīcības grupa, projektā iesaistītā mērķa grupa atkarīga no projekta jomas un mērķa (vietējie uzņēmumi,  iestādes, iedzīvotāju konkrētas grupas u.tml.)

 

BDR “Partnerība laukiem un jūrai” aicina iesniegt iespējamās projekta idejas/ vajadzības starptautiska projekta īstenošanai VRG darbības teritorijā sekojošos sadarbības virzienos:

1.         Ekonomiskajai sadarbībai:

1.1.      Tūrisms- piekrastes teritorija, īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kultūrvēstures objekti un mantojums -pieredzes apmaiņa šādu objektu izmantošanai tūrisma sekmēšanā, jaunu pakalpojumu izveide, kopīga reklāma;

1.2.      Mājražošana un amatniecība, kas bieži ir saistīta ar tūrismu- pieredzes apmaiņa, kas sekmētu jaunu produktu izstrādi , noieta sekmēšana – iesaistīt visus teritorijā ieinteresētos amatniekus un mājražotājus;

2.         Sabiedriskās aktivitātes:

2.1.      Kultūras aktivitātes – kultūras aktivitāšu (deja, dziesma) popularizēšana, jaunu prasmju apguve, kultūras aktivitāšu pienesums sabiedrības sociālo problēmu risināšanā, partnerības lauku teritorija;

2.2.      Sporta aktivitātes- sporta aktivitāšu popularizēšana, kā brīvā laika pavadīšanas veids un personības izaugsmes veidotājs,  īpaši jauniešu vidū sporta aktivitāšu pienesums sabiedrības sociālo problēmu risināšanā, partnerības lauku teritorija.

2.3.      Vides aizsardzības un izglītības aktivitātes- īpaši aizsargājamās dabas teritorijas ilgtspējīga izmantošana- pieredzes apmaiņa un pārņemšana, sabiedrības, īpaši jauniešu izglītošana. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, piekraste.

 

Projekta ideja tiek iesniegta uz veidlapas(VEIDLAPA).

 

Projekta ideju pieteikumu gaidīsim līdz 2016.gada 15.oktobrim. Veidlapu lūdzam iesniegt, sūtot elektroniski uz e-pasta adresi: ilze.turka@plj.lv.

 

Papildus informācija : BDR “Partnerība laukiem un jūrai” administratīvā vadītāja Ilze Turka, tel. 29528441, ilze.turka@plj.v

Biedrības pārstāvju sapulces sēdē tiks vērtēta saņemto projektu ideju atbilstība stratēģijai un  nozīmība vietējās teritorijas attīstībai, lai tālāk, nepieciešamības gadījumā, meklētu projekta partnerus un sagatavotu un  iesniegtu iesniegumu par finansējuma saņemšanu projekta īstenošanai  no ELFLA vai EJZF .




      Atpakaļ