ENG · LV ·
Izsludinātie konkursi
83312

Biedrība „Partnerība laukiem un jūrai” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6. kārtu no 2018.gada 8.februāra līdz 8.martam
02.01.2018


 

Biedrība „Partnerība laukiem un jūrai” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6. kārtu no 8.februāra līdz 8.martam

6.kārtā izsludinātais atbalsta apmērs sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijas:

1.mērķim “Daudzveidīgas, jaunievedumiem atvērtas, uz esošajiem resursiem balstītas konkurētspējīgas uzņēmējdarbības attīstība”  ir 135045.95 EUR, t.sk.ELFLA 1.rīcībā ir 49918.30 EUR un EJZF 1.rīcībā 85127.65 EUR.

2.mērķim “Kvalitatīvas, racionālas un pievilcīgas dzīves vides attīstība” (ELFLA 3.rīcība) ir  23050.35 EUR;

3.mērķim ”Dabas resursu un kultūrvēsturiskā mantojuma izlgtspējīga apsaimniekošana un izmntošana” (EJZF 3. rīcība) – 33599.98 EUR.

 

Projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš:

no 2018.gada 8.februāra  līdz 2018.gada 8.martam

Projektu maksimālais īstenošanas termiņš:

a)                   Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu- 6.kārtā tikai EJZF 3.rīcībā, citās izsludinātajās rīcībās būvniecības projekti netiek atbalstīti;

b) Ja projekts tiek īstenots aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija „Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas - divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

c) Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

 

                                 Izsludinātais atbalsta apmērs 

Atbalsta intensitāte

ELFLA 1.rīcībā “Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai”

49918.30 EUR

60% -65%

ELFLA 3.rīcībā “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai”

23050.35 EUR

90%

EJZF 1.rīcībā „ Ekonomiskās izaugsmes veicināšana piekrastes teritorijās” 

85127.65  EUR

30%, 50% ,70%, 80%

EJZF 3.rīcībā ”Atbalsts  zvejas vai jūras  kultūras mantojuma saglabāšanai un izmantošanas veicināšanai”

33599.98 EUR

30%, 50% ,80%, 90%

Vietējās rīcības grupas nosaukums un adrese,  kurā var iepazīties ar vietējās attīstības stratēģiju un iesniegt projektu iesniegumus papīra dokumenta formā

BDR “Partnerība laukiem un jūrai”, Talsu ielā 4, Tukums, 319.kabinetā

Kontaktpersona

Ilze Turka, tālr. 29528441; e-pasts: ilze.turka@plj.lv

Pilns sludinājuma teksts(un vērtēšanas kritēriji)

Stratēģija

Pieteikuma veidlapas, MK noteikumi, u.c. informācija EJZF projektiem 

Pieteikumu veidlapas, MK noteikumi, u.c. informācija ELFLA projektiem 

Projektu iesniegumus var iesniegt arī elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā, kā arī elektroniska dokumenta veidā, saskaņā Elektronisko dokumentu likumu sūtot uz e-pastu: lad@lad.gov.lv
      Atpakaļ