ENG · LV ·
Par partnerību

Vietējā rīcības grupa (VRG) biedrība „Partnerība laukiem un jūrai” reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 2006.gada 27.jūlijā ar Nr. 40008104707. VRG ir dibināta, lai pārstāvētu šīs teritorijas iedzīvotāju intereses un rūpētos par lauku attīstības jautājumu risināšanu tās teritorijā.

VRG nodibināta apvienojoties piecu Tukuma rajona pagastu (Zentenes, Engures, Lapmežciema, Smārdes, Slampes) pašvaldībām, uzņēmējiem un vietējām iniciatīvu grupām:

 • Lapmežciema pagasta padome;
 • Slampes pagasta padome;
 • Engures pagasta padome;
 • Smārdes pagasta padome;
 • Zentenes pagasta padome;
 • Sabiedriskā organizācija ”Sporta klubs „Zemgale pluss””
 • Engures pagasta biedrība „Vide un veselība”;
 • Smārdes pagasta biedrība ”Folkloras centrs „Milzu kalns””;
 • Nodibinājums „Engures ezera dabas parka fonds”;
 • SIA „Marex” un SIA „TVVT” Lapmežciema pagasts;
 • SIA „Kalnāji” Slampes pagasts;
 • Sabiedriskā organizācija „Sporta klubs „Engure””
 • Engures pagasta IKU „Varss”;
 • Zentenes pagasta AS „Zentenes lauksaimnieks”;

„Partnerības laukiem un jūrai” vietējā rīcību grupa pastāv uz ciešas sadarbības principiem un tai raksturīgs plaši pārstāvēts interešu loks un piesaiste konkrētajai teritorijai, kas rada iespēju izmantot integrētu un plašu sadarbības modeli, apvienojot to ar dažādo partneru iespējām un nākotnes perspektīvām. Dažādais iedzīvotāju uzņēmējdarbības un dzīves līmenis, kā arī sabiedriskā aktivitāte palīdz mobilizēt jaunu domāšanu un ieskatus par lauku pagrimumu cēloņiem un rast risinājumus šīm problēmām.  „Partnerība laukiem un jūrai” ir dibināta, lai rūpētos par partnerības teritorijas iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu. Un galvenais, lai tiktu panākta kopienu, uzņēmēju, pašvaldību un atsevišķu indivīdu (ģimeņu, jauniešu, pensionāru, bezdarbnieku, sieviešu, invalīdu, sociāli atstumto sabiedrības locekļu u.c) kopēja sadarbība savas lauku teritorijas dzīves kvalitātes uzlabošanā izmantojot jau esošos un jaunos resursus.

Darbības mērķis
Partnerības mērķi ir:

1.Dzīves kvalitātes uzlabošana partnerības teritorijā;
2. Kultūras un dabas resursu saglabāšana un saudzīga izmantošana;
3. Jaunu tehnoloģisko sasniegumu ieviešana partnerības teritorijā;
4. Sekmēt tirgus pieejamību vietējo ražošanas  uzņēmumu produkcijai;

5. Uzņēmējdarbības veicināšana partnerības teritorijā. 

Uzdevumi
Partnerības darbības galvenie uzdevumi ir:

1. Vienot dažādu sabiedrības interešu pārstāvjus partnerības teritorijā;
2. Panākt koordinētu un efektīvu sabiedrības interešu grupu darbošanos;
3. Noteikt prioritātes, kas būtu atbalstāmas interešu grupu mērķu sasniegšanai;
4. Partnerības lauku teritorijas stratēģiskā plāna izstrāde

Partnerības darbības teritorija:

 

Vietējo rīcību grupu karte Latvijā.....