ENG · LV ·
Par partnerību > Biedriem

Saskaņā ar biedrības statūtu 11.nodaļu,  Biedru iestāšanās un izstāšanās noteikumi ir:

11.1.Par Partnerības biedru var kļūt jebkura Latvijas Republikā vai ārvalstīs dzīvojoša fiziska vai Latvijas Republikā vai ārvalstīs reģistrēta juridiska persona, kuras darbība ir likumīgi atļauta Latvijas Republikā, kas ir gatava ar savu darbību un līdzekļiem sekmēt Partnerības mērķa sasniegšanu, kas atbalsta un apņemas ievērot Partnerības statūtus, un kas savos statūtos noteiktā kārtībā nolēmuši kļūt par Partnerības biedru.

11.2.Lai fiziska persona kļūtu par Partnerības biedru, tai Partnerības Valdes priekšsēdētājam ir jāiesniedz noteiktas formas pieteikums.

11.3.Lai Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona kļūtu par Partnerības biedru, tai Partnerības Valdes priekšsēdētājam jāiesniedz rakstisks pieteikums un jāaizpilda Partnerības biedru reģistrācijas anketa.

11.4.Lai ārvalstīs reģistrēta juridiska persona kļūtu par Partnerības biedru, tai Partnerības Valdes priekšsēdētājam jāiesniedz rakstisks pieteikums un jāaizpilda Partnerības biedru reģistrācijas anketa.

11.5. Partnerības Valdes priekšsēdētājs apkopo pieteicēja dokumentus un nodod tos izskatīšanai Partnerības Pārstāvju sapulcē.

11.6. Pārstāvju sapulcei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā. Uz Pārstāvju sapulces sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis Pārstāvju sapulces lēmuma pieņemšanai. Pārstāvju sapulcei motivēts lēmums jāpaziņo pieteicējam piecu darba dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

11.7. Pārstāvju sapulces noraidošo lēmumu pieteicējs var pārsūdzēt biedru Kopsapulcei. Ja arī biedru Kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Partnerības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa notecēšanas.

11.8.Ja Pārstāvju sapulce vai biedru Kopsapulce ir pieņēmusi lēmumu uzņemt pieteicēju par Partnerības biedru, jaunajam biedram ir jānomaksā iestāšanās maksa Pārstāvju sapulces noteiktajā apmērā un kārtībā.

11.9.Partnerības biedru var izslēgt Pārstāvju sapulce par šādiem pārkāpumiem:

11.9.1.nenomaksāta iestāšanās vai biedru nauda;

11.9.2.Kopsapulces, Pārstāvju sapulces  un Valdes priekšsēdētāja lēmumu nepildīšana;

11.9.3.savu pienākumu un uzņemto saistību nepildīšana;

11.9.4.ideoloģisku uzskatu paušana, izmantojot Partnerības vārdu;

11.9.5.morālā kaitējuma Partnerībai nodarīšana;

11.9.6.cita darbība, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

11.10.Jautājumu par Partnerības biedra izslēgšanu Pārstāvju sapulce izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis Pārstāvju sapulces lēmuma pieņemšana. Pārstāvju sapulcei motivēts lēmums jāpaziņo izslēdzamajam biedram piecu darba dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

11.11. Pārstāvju sapulces lēmumu par biedra izslēgšanu var pārsūdzēt biedru Kopsapulcei.

11.12.Katrs Partnerības biedrs, kas ir juridiska persona, darbojas Partnerībā, tai skaitā piedalās sapulcēs, vadības un revīzijas institūcijās, savos statūtos noteiktajā kārtībā pilnvaro pārstāvi.

11.13.Partnerības mērķa un uzdevumu īstenošanā var piedalīties arī personas, kas nav Partnerības biedri. Šādas personas, pamatojoties un Valdes priekšsēdētāja lēmumu, var līdzdarboties Partnerības darbībā kā atbalstītāji, ar tiesībām piedalīties Partnerības Kopsapulcē bez balsstiesībām.

Ar biedrības statūtu pilnu versiju  iespējams iepazīties sadaļā "Statūti" .

Biedri, kuri vēlas izstāties no biedrības , tvaldes priekšsēdētājam jāiesniedz iesniegums ur lūgumu izslēgt no biedrības.

Biedrībā "Partnerība laukiem un jūrai  noteiktā biedru nauda komersantiem, nevalstiskajām organizācijām un fiziskām personām- 5 EUR/gadā.