ENG · LV ·
Par partnerību > Rekvizīti

Rekvizīti:

Biedrība „Partnerība laukiem un jūrai”
Reģ.Nr. 40008104707
Adrese: „Pagastmāja”, Smārdes pagasts, Tukuma novads, LV-3129

Birojs: Stacijas iela 1, Smārde, Smārdes pagasts, Tukuma novads, LV-3129
Banka: Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konts: LV55TREL9164410000000

Swedbanka, 

Konts: LV02HABA0551014337551 

Biedrības "Partnerība laukiem un jūrai" statūti