Atjaunots 2024. gada 8. februārī

Biedrība „Partnerība laukiem un jūrai” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 1. kārtu EJZAF 1. rīcībā “Ekonomiskās izaugsmes veicināšana”

no 2024. gada 9.marta līdz 2024. gada 7. aprīlim

Projektu maksimālais īstenošanas termiņš

 • Ja tiek veikta būvniecība - divi gadi no Dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
 • Pārējiem projektiem - viens gads no Dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projekta maksimālā attiecināmo izmaksu summa

 • 100 000,00 EUR, bet projektiem, kur ieguldījumi būvniecībā ir
  vismaz 70% no projekta attiecināmajām izmaksām- 200 000 EUR

Atbalsta intensitāte

 • Pamata likme:  50%

Paaugstināta atbalsta intensitāte piemērojama šādos gadījumos:

 • Inovatīvām aktivitātēm: 65%
 • Ar piekrastes zvejniecību saistītiem projektiem: 80-100%
 • Kopprojektiem: 90%.

Projektu pieteikumus jāsagatavo un jāiesniedz

Projektu īstenošanas teritorija

 • Engures, Lapmežciema pagasti.
 • Jūrmalas pilsētā atbalstu var saņemt tikai pretendents, kura komercdarbības joma pārsvarā ir zvejniecība, akvakultūra vai zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana.

Vairāk par projektu konkursu un citu saistošo informāciju atradīsi zemāk.

Pilns sludinājuma teksts
Lejuplādēt
MK noteikumi un informācija projektu iesniedzējiem
Atvērt linku
Biedrības „Partnerība laukiem un jūrai” attīstības stratēģija
LejuplādētPapildus informācija un privātas konsultācijas par projekta konkursiem:
Ilze Turka, tālr.: 29528441, ilze.turka@plj.lv

2024. gada 16. janvārī tika organizēts informatīvs seminārs par projekta konkursu un atbalsta saņemšans nosacījumiem.
Semināra ieraksts pieejami mūsu mājas lapā sadaļā:
Publicitāte - Semināru materiāli

Atjaunots 2024. gada 21. februārī

Biedrība "Partnerība Laukiem un Jūrai" izsludina projektu pieteikumu pieņemšanas 1.kārtu ELFLA 1.rīcībā "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai"

no 2024. gada 21.marta līdz 2024. gada 21. aprīlim

Projektu maksimālais īstenošanas termiņš

 • Ja tiek veikta būvniecība - divi gadi no Dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
 • Ja projekta īstenošanai saņem fiksētas summas maksājumu ar budžeta projektu “Lauku biļete” – līdz trīs gadiem no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
 • Pārējiem projektiem - viens gads no Dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projekta maksimālā attiecināmo izmaksu summa

 • 100 000,00 EUR,
  bet projektiem, kur ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no projekta attiecināmajām izmaksām- 150 000 EUR
 • "Lauku biļetei" - 15 000,00 EUR

Atbalsta intensitāte

 • Pamata likme:  40%

Papildus atbalsta intensitāti līdz 25% var saņemt projekti, kuri atbilst Stratēģijas 3.1.1. punktā  norādītajiem kritērijiem:

 • projekta īstenošana lauku pagastos +10%
 • projekta īstenošana Īpaši atbalstāmajās nozarēs +15%
 • Inovatīvi projekti +15%
 • kopprojekti +25%
 • projektu īsteno jaunais lauksaimnieks +15%
 • projekta ieguldījumi neienesīgās investīcijās +15%

bet kopumā summējot ne vairāk kā 65%

Projektu pieteikumus jāsagatavo un jāiesniedz

Projektu īstenošanas teritorija

 • Tukums, Smārdes, Slampes, Džūkstes, Tumes, Jaunsātu, Degoles, Zentenes, Lestenes pagasti.

Rīcības ietvaros atbalstāmas sekojošas darbības

Rīcībā tiek atbalstīti ieguldījumi uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstībai jomās, kas nav saistītas ar tiešo lauksaimnieciskās produkcijas ražošanu un  zivsaimniecību, bet ir:

 • Sabiedriskā ēdināšana, t.sk. atbalstāma puduru veidošana ar citām radošām industrijām;
 • Specializēti veselības aprūpes pakalpojumi (dažādu speciālistu ārstu prakses, ģimenes ārstu pakalpojumu kvalitātes uzlabošana (ĢA lauku teritorijās, ne Tukuma pilsētā);
 • Sociālās palīdzības/aprūpes pakalpojumi;
 • Jaunu, VRG teritorijā nebijušu, ar augstu pievienoto vērtību radīti pakalpojumi  vai produkti;
 • Nelauksaimniecisko produktu ražošana, apstrāde un pievienotās vērtības radīšana;
 • Lauksaimniecības produktu pārstrāde, t.sk. mājražošana;
 • Amatniecība;
 • Intelektuālā uzņēmējdarbība;
 • Izglītības, sabiedriskie un citi pakalpojumi;
 • Tūrisms*

* Tūrisma nozarē tiek atbalstītas darbības, kas saistītas ar  esošo tūrisma mītņu un kempingu kvalitātes uzlabošanu (t.sk. servisa ēku izveide), jaunu tūrisma pakalpojumu attīstību, pakalpojumu dažādošanu, īpaši aktivitātes, kas vērstas uz sezonalitātes mazināšanu.

Stratēģijas ietvaros netiek atbalstītas jaunas naktsmītnes izveide, izņemot sekojošus gadījumus:

 • 10.1.     Naktsmītni savas darbības dažādošanai izveido pretendents, kura pamatdarbības joma ir saistīta ar primāro lauksaimniecības produktu ražošanu un naktsmītni veido saimniecības teritorijā;
 • 10.2.     Inovatīva risinājuma naktsmītne, kas piedāvā kvalitatīvus, netradicionālus un eksportspējīgus nakšņošanas pakalpojumus, kas izceļ teritorijas unikalitāti (jāsaņem atbalsts no Tukuma TIC),
 • 10.3.     Esošs tūrisma pakalpojuma sniedzējs, kuram nepieciešams izveidot naktsmītni tūrisma pakalpojumu attīstības nolūkos.
 • Stratēģijas ietvaros tūrisma pakalpojumu sniegšanas nolūkos tiek atbalstīta arī amfībiju, mopēdu, motociklu, ūdens motociklu, triciklu un kvadriciklu iegāde ar nosacījumu, ka minimālais iegādājamo vienas transporta līdzekļu grupas vienību skaits ir vismaz 4, izņemot amfībijas (min.1 gb), ūdens motocikli (min 2 gb) un tādus gadījumus, kur  transporta līdzeklis nepieciešams tūrisma pakalpojuma sagatavošanai un/vai nodrošināšanai, un šo transporta līdzekli neiznomā tūristiem (piemēram, slēpošanas trases sagatavošanai). (https://www.plj.lv/plj-strategija, 25. lpp)

Vairāk par projektu konkursu un citu saistošo informāciju atradīsi zemāk.

Pilns sludinājuma teksts
Lejuplādēt
MK noteikumi un informācija projektu iesniedzējiem
Atvērt linku
Biedrības „Partnerība laukiem un jūrai” attīstības stratēģija
LejuplādētPapildus informācija un privātas konsultācijas par projekta konkursiem:
Ilze Turka, tālr.: 29528441, ilze.turka@plj.lv

2024. gada 31. janvārī tika organizēts informatīvs seminārs par ELFLA 1.rīcības projekta konkursu un atbalsta saņemšanas nosacījumiem.
Semināra ieraksts pieejami mūsu mājas lapā sadaļā:
Publicitāte - Semināru materiāli

Atjaunots 2024. gada 11.martā

Biedrība "Partnerība Laukiem un Jūrai" izsludina projektu pieteikumu pieņemšanas ELFLA 2.kārtu 2.rīcībā "Atbalsts vietējai sabiedrībai nozīmīgu objektu attīstībai- stratēģiskie projekti"

no 2024. gada 11. aprīļa līdz 2024. gada 11. maijam

Projektu maksimālais īstenošanas termiņš

 • Ja tiek veikta būvniecība - divi gadi no Dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
 • Pārējiem projektiem - viens gads no Dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projekta maksimālā attiecināmo izmaksu summa

 • 90 000,00 EUR

Atbalsta intensitāte

 • Pamata likme:  80%

Projektu pieteikumus jāsagatavo un jāiesniedz

Projektu īstenošanas teritorija

 • Smārdes, Slampes, Džūkstes, Tumes, Jaunsātu, Degoles, Zentenes, Lestenes pagasti.

Rīcības ietvaros atbalstāmas sekojošas darbības

Rīcības ietvaros tiek atbalstīti projekti vietējai sabiedrībai nozīmīgos objektos, kuri tika identificēti darba grupās katrā lauku pagastā. Atbalstāmie sabiedrībai nozīmīgi publiskās infrastruktūras objekti- stratēģiskie projekti:  

 • Aktīvās atpūtas/ sporta/ rotaļu laukums Lestenē;
 • Sporta laukums Tumē;
 • Vēja dārzs/peldvieta Smārdē;
 • Peldvieta Degolē;
 • Parks Slampē;
 • Džūkstes ciema teritorijas labiekārtojums (celiņi);
 • Kopienas pulcēšanās un atpūtas vieta Zentenē;
 • Tautas nams Jaunsātos.

Rīcības ietvaros paredzēta ierobežota projektu atlase.

Vairāk par projektu konkursu un citu saistošo informāciju atradīsi zemāk.

Pilns sludinājuma teksts
Lejuplādēt
MK noteikumi un informācija projektu iesniedzējiem
Atvērt linku
Biedrības „Partnerība laukiem un jūrai” attīstības stratēģija
Lejuplādēt
Pašvērtējuma veidlapa
LejuplādētPapildus informācija un privātas konsultācijas par projekta konkursiem:
Ilze Turka, tālr.: 29528441, ilze.turka@plj.lv

2024. gada 31. janvārī tika organizēts informatīvs seminārs par ELFLA 1.rīcības projekta konkursu un atbalsta saņemšanas nosacījumiem.
Semināra ieraksts pieejami mūsu mājas lapā sadaļā:
Publicitāte - Semināru materiāli

LOGO rinda ES, NAP, PLJ

Noderīgas saites