Partnerība laukiem un jūrai

Apvienojoties piecu Tukuma rajona pagastu pašvaldībām, uzņēmējiem un vietējām iniciatīvu grupām, 2006. gada 27. jūlijā tika nodibināta vietējā rīcības grupa (VRG) biedrība Partnerība laukiem un jūrai. Biedrības mērķis - pārstāvēt darbības teritorijas iedzīvotāju un uzņēmēju intereses un rūpēties par lauku attīstības jautājumu risināšanu. Mūsu darbības teritorija ir Tukuma novada Engures, Lapmežciema, Smārdes, Slampes, Džūkstes, Lestenes, Degoles, Tumes, Jaunsātu, Zentenes pagasti un Tukuma un Jūrmalas pilsēta.

"Partnerības laukiem un jūrai" vietējā rīcību grupa pastāv uz ciešas sadarbības principiem un tai raksturīgs plaši pārstāvēts interešu loks un piesaiste konkrētajai teritorijai, kas rada iespēju izmantot integrētu un plašu sadarbības modeli, apvienojot to ar dažādo partneru iespējām un nākotnes perspektīvām. "Partnerības laukiem un jūrai" dibināta, lai rūpētos par partnerības teritorijas iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu. Un galvenais, lai tiktu panākta kopienu, uzņēmēju, pašvaldību un atsevišķu indivīdu (ģimeņu, jauniešu, pensionāru, bezdarbnieku, sieviešu, invalīdu, sociāli atstumto sabiedrības locekļu u.c) kopēja sadarbība savas lauku teritorijas dzīves kvalitātes uzlabošanā izmantojot jau esošos un jaunos resursus.

Galvenie uzdevumi

 • Vienot dažādu sabiedrības interešu pārstāvjus partnerības teritorijā;
 • Panākt koordinētu un efektīvu sabiedrības interešu grupu darbošanos;
 • Noteikt prioritātes, kas būtu atbalstāmas interešu grupu mērķu sasniegšanai;
 • Partnerības lauku teritorijas stratēģiskā plāna izstrāde.

Darbības mērķi

 • Dzīves kvalitātes uzlabošana partnerības teritorijā;
 • Kultūras un dabas resursu saglabāšana un saudzīga izmantošana;
 • Jaunu tehnoloģisko sasniegumu ieviešana partnerības teritorijā;
 • Sekmēt tirgus pieejamību vietējo ražošanas  uzņēmumu produkcijai;
 • Uzņēmējdarbības veicināšana partnerības teritorijā.
Biedrības darbības teritorija ir Tukuma novada Engures, Slampes, Džūkstes, Lestenes, Degoles, Tumes, Jaunsātu, Zentenes pagasti un Jūrmalas pilsēta.
PLJ logotipi dažādas versijas

Partnerības struktūra

Biedrības Partnerība laukiem un jūrai struktūra

Pārstāvju sapulce

 • Inga Helmane, pārstāvju sapulces priekšsēdētāja, Pašvaldība | Tukuma novada dome
 • Roberts Šiliņš, Zivsaimniecība, vide | Biedrība "Mazjūras zvejnieks"
 • Evija Liepiņa, Lauksaimnieks | Z/S Ezerlīči pārstāvis
 • Linda Zemīte, SVVA padomes locekle, Lauku sieviete | Biedrība "Mēs Ozolnieku ciemam"
 • Baiba Dorne, Jauniešu pārstāvis | Biedrība "Engures izglītības un kultūrvides attīstībai"
 • Daiga Ozoliņa, Zivsaimniecība | Biedrība "Engures zvejnieks"
 • Ieva Vītola Deusa, lauku kopienas | pašnodarbināta persona
 • Iveta Celkarte, SVVA padomes locekle, Zivsaimniecība |IK "Oskars Celkarts"
 • Baiba Birzniece, SVVA padomes locekle, Pašvaldība | Jūrmalas valtspilsētas administrācija

Biedrība "Partnerība laukiem un jūrai"

 • Ilze Turka, valdes priekšsēdētāja
 • Partnerības statūti apstiprināti LR Uzņēmumu reģistrā 2006. gada 23. augustā, ar grozījumiem, 2015. gada 9. martā.

Kļūsti par mūsu biedru!

Par Partnerības biedru var kļūt jebkura Latvijas Republikā vai ārvalstīs dzīvojoša fiziska vai juridiska persona, kuras darbība ir likumīgi atļauta Latvijas Republikā, kas ir gatava ar savu darbību un līdzekļiem sekmēt Partnerības mērķa sasniegšanu, kas atbalsta un apņemas ievērot Partnerības Statūtus, tai skaitā biedru tiesības un pienākumus.

Biedru naudas apmērs:
līdz 31.12.2024: 5 EUR/gadā
no 01.01.2025: 10 EUR/gadā biedrībām un fiziskām peronām, 15 EUR/gadā UR reģistrētiem komersantiem

Mūsu biedri

Partnerības biedru organizāciju logotips
Partnerības biedru organizāciju logotips
Partnerības biedru organizāciju logotips
Partnerības biedru organizāciju logotips
Partnerības biedru organizāciju logotips
Partnerības biedru organizāciju logotips
Partnerības biedru organizāciju logotips
Partnerības biedru organizāciju logotips
Partnerības biedru organizāciju logotips
Partnerības biedru organizāciju logotips
Partnerības biedru organizāciju logotips
Partnerības biedru organizāciju logotips
Partnerības biedru organizāciju logotips
Partnerības biedru organizāciju logotips
Partnerības biedru organizāciju logotips
Partnerības biedru organizāciju logotips
Partnerības biedru organizāciju logotips
Partnerības biedru organizāciju logotips
Partnerības biedru organizāciju logotips
Partnerības biedru organizāciju logotips
Partnerības biedru organizāciju logotips
Partnerības biedru organizāciju logotips
Partnerības biedru organizāciju logotips
Partnerības biedru organizāciju logotips
Partnerības biedru organizāciju logotips
Partnerības biedru organizāciju logotips
Partnerības biedru organizāciju logotips
Partnerības biedru organizāciju logotips
Partnerības biedru organizāciju logotips
Partnerības biedru organizāciju logotips
Partnerības biedru organizāciju logotips
Partnerības biedru organizāciju logotips
Partnerības biedru organizāciju logotips
Partnerības biedru organizāciju logotips
Partnerības biedru organizāciju logotips
Partnerības biedru organizāciju logotips
Partnerības biedru organizāciju logotips
Partnerības biedru organizāciju logotips
Partnerības biedru organizāciju logotips
Partnerības biedru organizāciju logotips
Partnerības biedru organizāciju logotips
Partnerības biedru organizāciju logotips
LOGO rinda ES, NAP, PLJ

Noderīgas saites