Apstiprināta Partnerības laukiem un jūrai SVVA stratēģija 2023. -2027.gadam

Apstiprināta Partnerības laukiem un jūrai SVVA stratēģija 2023. -2027.gadam

Janā stratēģija izstrādāta balstoties uz vietējās teritorijas vajadzībām un tajā noteikti šādi stratēģiskie mērķi un rīcības:

M1 Daudzveidīgas,  jaunievedumiem atvērtas, uz esošajiem resursiem balstītas konkurētspējīgas  uzņēmējdarbības attīstība iekšzemē (615 000 EIRO)

ELFLA1 Atbalsts uzņēmumu radīšanai un  attīstībai

M2 Vietas potenciālu  attīstošas iniciatīvas pievilcīgas un kvalitatīvas dzīves vides veidošanai (615 000 EIRO)

ELFLA2 Vietējai sabiedrībai nozīmīgu objektu attīstība –  stratēģiskie projekti

ELFLA3 Sabiedrisko  aktivitāšu un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas pagastos

ELFLA4 Sabiedrisko aktivitāšu un vietas attīstību sekmējošas  iniciatīvas Tukumā

ELFLA5 Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība

M3 Līdzsvarotas un  ilgtspējīgas piekrastes teritorijas attīstība.(6 milj.)

EJZAF1 Ekonomiskās  izaugsmes veicināšana

EJZAF2 Vides resursu līdzsvarota izmantošana un piekrastes dabas  vērtību saglabāšana

EJZAF3 Zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšana un  izmantošanas veicināšana

EJZAF4 Ostas infrastruktūras attīstības stiprināšana (2,3 milj.)

EJZAF5 Sadarbības projekti

Pirmie projektu konkursi tiks sludināti 2024.gada sākumā. Aicinām sekot līdz jaunuemiem mūsu mājas lapā un FB kontā.

Stratēģija apskatāma šeit.

Projektu pieteikumiem būs jābūt atbilstošiem Stratēģijai un atbilstošajiem Ministru Kabineta noteikumiem:

ELFLA projektu gadījumā: MK noteikumi Nr. 580 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencē "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana"

EJZAF projektu gadījumā: MK noteikumi Nr. 579 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda pasākumam "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana"

No items found.

izbraukuma tirdzniecības aprīkojuma
bezmaksas noma

Lasi, iedvesmojies un piedalies!

LOGO rinda ES, NAP, PLJ

Noderīgas saites