Iesniegta vērtēšanai jaunā sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģija 2023.-2027. gadam

Iesniegta vērtēšanai jaunā sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģija 2023.-2027. gadam

SVVA stratēģijas sagatavošana balstīta uz vietējās teritorijas vajadzībām, kas apzinātas organizējot iedzīvotāju darba grupas visās partnerības teritorijās (kopumā 11 teritoriālās darba grupas un 2 tematiskās darba grupas, kopumā 254 dalībnieki), veicot anketēšanu internetā, saņemot 294 respondentu viedokli, kā arī ņemot vērā VRG iepriekšējo periodu pieredzi un piesaistīto ekspertu viedokli.

“Partnerības laukiem un jūrai” stratēģijas uzdevums ir, izmantojot LEADER pieeju, uzlabot  dzīves kvalitāti katram  piekrastes un lauku iedzīvotajam, dodot iespēju uzsākt jaunu uzņēmējdarbību un stiprināt esošo, attīstīt un uzlabot savu apkārtējo vidi, kā arī stiprināt iedzīvotāju kopienas un to sadarbību. Ar stratēģijas mērķiem un rīcībām tiek attīstīta ilgtspējīga zilā ekonomika un veicināta zvejniecības un akvakultūras kopienu attīstība, stiprināta nākošajām paaudzēm atbildīga vietējās ekonomikas attīstība, kā arī  atbalstītas kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas.

Stratēģijā izvirzīti 3 stratēģiskie mērķi:

M1 Daudzveidīgas, jaunievedumiem atvērtas, uz esošajiem resursiem balstītas konkurētspējīgas uzņēmējdarbības attīstība iekšzemē;

M2 Vietas potenciālu attīstošas iniciatīvas pievilcīgas un kvalitatīvas dzīves vides veidošanai;

M3 Līdzsvarotas un ilgtspējīgas piekrastes teritorijas attīstība.

Biedrība stratēģijas mērķu sasniegšanai paredz rīcības no 2 finanšu avotiem- Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)un Eiropas jūrlietu, zivsaimniecības un akvakultūras fonda (EJZAF).

Finansējumu ELFLA rīcībās iespējams piesaistīt laukuteritorijā un  Tukuma pilsētā, saskaņā arintervences LA19 "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana" noteiktajām aktivitātēm "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" un "Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas”.  

EJZAF rīcībās finansējumu iespējams piesaistīt Engures un Lapmežciema pagastos un Jūrmalas valstspilsētā, saskaņā ar Programmas zivsaimniecības attīstībai 2021.–2027. gadam pasākumu "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana".

ELFLA rīcību plānā paredzētas 5 rīcības. Uzņēmējdarbības veicināšanas projektiem paredzēts novirzīt 50% no kopējā ELFLA finansējuma (M1), atlikušais finansējums 50% apmērā paredzēts sabiedriskā labuma projektiem (M2) 4 rīcībās.

EJZAF rīcību plānā paredzētas 5 rīcības, kas sekmē 3. mērķa sasniegšanu, tai skaitā uzņēmējdarbības veicināšana, vides resursu un ar zivsaimniecību un jūru saistītā kultūras mantojuma ilgtspējīga izmantošana, kā arī ostu infrastruktūras attīstība, kam paredzamais finansējums ir  2,3 milj. EUR.

Stratēģija vērtēšanā ir nodota Lauku atbalsta dienestam un Stratēģiju atlases komitejai. Lēmumu par stratēģijas apstiprināšanu plānots saņemt līdz šī gada oktobra beigām. Pēc stratēģijas apstiprināšanas tiks organizēti pirmie projektu konkursi.

No items found.

izbraukuma tirdzniecības aprīkojuma
bezmaksas noma

Lasi, iedvesmojies un piedalies!

LOGO rinda ES, NAP, PLJ

Noderīgas saites